PLAN OG ARKITEKTUR

OSE tilbyr ei rekke tenester innan overordna planlegging, reguleringsplan og planprosessar. Samfunnsplanlegging brukast ofte om heilskapleg sektorovergripane planlegging av samfunnsutviklinga. Arealplanlegging er kontroll med og styring av arealbruken, med blant anna lokalisering av funksjonar, utnytting av areal og rammer for utbygging.

BYGGESAK OG UAVHENGIG KONTROLL

OSE har høg kompetanse og lang erfaring innan byggesakstenester og uavhengig kontroll for alle fag. Vi gir råd og bistår både små og store private og offentlege utbyggarar med å innhente nødvendige løyve i samband med gjennomføring av utbyggingsprosjekt.

BYGGTEKNIKK OG PROSJEKTSTYRING

OSE tilbyr byggteknisk rådgiving og prosjektering for alle prosjektfasar, og kan bidra i ditt byggeprosjekt - frå idé til ferdig bygg. Vi har høg kompetanse og lang erfaring med prosjektstyring, samordning av prosjekteringsfaga og byggeleiing.

TAKST

Våre takstmenn gir deg ei trygg vurdering av verdiane dine innan bustad, næring og landbruk. OSE utfører alle typar verdivurderingar og taksering innan verdi- og lånetaksering, tilstandsvurdering, reklamasjonsvurdering, skade, naturskade, skadeskjønn, byggelånskontroll og uavhengig kontroll.