OSE har høg kompetanse og lang erfaring innan byggesak og kan handtere utforming, innsending og oppfølging av byggesøknad heilt fram til godkjenning og ferdigattest ligg føre. Vi gjennomfører uavhengig kontroll for alle fag og legg til rette for ei god gjennomføring av kontrollen.

Treng du ein ansvarleg søkar i di byggesak? OSE bidreg gjerne med rådgiving og bistand i alle fasar av ei byggesak, frå idè til ferdigstilling.