Byggesak

Når eit tiltak er søknadspliktig etter Plan- og bygningslova §20-3, må den som får prosjektet utført engasjere ei kvalifisert bedrift som kan ta ansvaret som ansvarleg søkar. Ansvarleg søkar har ei sentral rolle i eit byggeprosjekt og er tiltakshavar sin representant ovanfor kommunen.

Som ansvarleg søkar har ein ansvar for at byggesøknaden er rett og i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Ansvarleg søkar samordnar heile byggesaksprosessen, ser til at alle oppgåver er belagt med ansvar og sørger for at tiltaket blir avslutta med ferdigattest.

OSE har høg kompetanse og lang erfaring innan byggesak og kan handtere utforming, innsending og oppfølging av byggesøknad heilt fram til godkjenning og ferdigattest ligg føre. OSE bidreg gjerne med rådgiving og bistand i alle fasar av ei byggesak, frå idè til ferdigstilling.