Moglegheitsutredning

Eit moglegheitsstudie er ei utredning som syner potensialet for eigedomen din. Føremålet er å utarbeide eit tilstrekkeleg underlag for vidare beslutningar. Vi analyserer tekniske moglegheiter, avgrensingar og utviklingsmoglegheiter og resultatet vil synliggjere rammevilkår, vegar vidare og legge grunnlag for beslutningar.