Brannkonsept

Uavhengig kontroll av brannsikkerheit er avgrensa til kontroll av brannkonsept. Kontroll av brannkonsept skal påvise at nødvendige krav, gitt etter Plan og bygningslova – byggteknisk forskrift, er vurdert, at fastsette mål for brannsikkerheit kan bli nådd og gir tilstrekkeleg grunnlag for detaljprosjektering.

Gjennomføring av kontrollen blir utført og dokumentert i to delar – ein overordna kontroll av dokumentasjonen og ein kontroll av verifikasjonen, når brannsikkerheit er verifisert ved analyse.