Lufttettheit

I nye bustader er det krav om uavhengig kontroll av lufttettheit. Same kontroll skal utførast for fritidsbustader som har meir enn éi bueining. 

Kontrollen er avgrensa til å påsjå at lufttettheitsmåling er gjennomført og at resultat tilfredsstiller krava.