Ansvarleg søkar

Når eit tiltak er søknadspliktig etter plan – og bygningslova si §20-3,
må den som får prosjektet utført engasjere ein kvalifisert bedrift som kan ta ansvaret som ansvarleg søkjar. OSE AS har lang erfaring innan byggesak, og kan som ansvarleg søkjar handtere utforming, innsending og oppfølging av byggesøknad heilt fram til godkjenning og ferdigattest ligg føre.