Brann

Alle byggverk skal prosjekterast og utformast slik at ein oppnår tilfredsstillande tryggleik ved brann for personar som oppholder seg i eller på bygningen, for materielle verdiar og for miljø og samfunnsmessige tilhøve (TEK 17).

OSE tilbyr brannprosjektering/brannkonsept som tilfredsstiller krava i Plan- og bygningslova og Brann- og eksplosjonsvernlova. Brannkonseptet er ein overordna plan for korleis ein skal nå målet for branntryggleik, val av løysingar og er eit grunnlag for detaljprosjektering.