Brann

Alle byggverk skal vere prosjektert og utforma slik at ein oppnår tilfredsstillande sikkerheit ved brann for personar som oppheld seg i eller på bygninga, for materielle verdiar og for miljø og samfunnsmessige tilhøve (TEK 17).

OSE tilbyr brannprosjektering/brannkonsept som tilfredsstiller krava i Plan- og bygningslova og Brann- og eksplosjonsvernlova. Brannkonseptet er ein overordna plan for korleis ein skal nå målet for brannsikkerheit, val av løysingar og er eit grunnlag for detaljprosjektering.