Prosjektleiing

Prosjektleiing er å styre ei samling av administrative oppgåver knyta til eit konkret prosjekt. Oppgåvene kan ivaretakast av prosjekteigars eigne tilsette eller av eit innleigd, profesjonelt rådgivande verksemd. Prosjektleiaren utførast vanlegvis av ein person, prosjektleiaren, supplert med eit støtteapparat med ulike funksjonar. Støtteapparatets størrelse og samansetninga avhenger sterkt av prosjektets art og omfang. Prosjektleiinga bør etablerast så tidleg som mogleg, bl.a. for at prosjektleiaren skal få profesjonelle råd om organisering og gjennomføring av prosjektet inkl. engasjement av andre rådgivarar. Prosjektleiaren representerer prosjekteigar (oppdragsgivar, byggherre, tiltakshavar) etter nærmare avtale. Prosjektleiaren representerer prosjekteigar og skal styre prosjektet slik at alle offentlege– og kontraktuelle krav oppfyllast. (RIF, veiledar for Prosjektleiing)

Ose Ingeniørkontor AS er tilknytt RIF (Organisasjonen for rådgjevarar) med ansvarsforsikring gjennom RIF Forsikringsservice AS.