Byggeleiing

Byggeleiing er oppdrag med leiing, styring og sikring av kvalitet i entreprenørane si utføring og leveransar. Byggeleiaren sikrar byggherren sine interesser under byggefasen. Kontroll og attestasjon av fakturering, og oversyn over økonomien i byggefasen, ligg også gjerne til funksjonen.

Det er tilrådd å engasjere byggeleiaren før kontrahering av utførande, slik at han tek del i utforminga av dei administrative rutinane for byggeplassen.