Teikning

OSE realiserar dine skisser fram til ferdige arbeidsteikningar.

OSE lagar alt frå komplette søknadsteikningar, tilbodsteikningar til detaljering og arbeidsteikningar alt etter tiltakshavar sine ynskje og behov. OSE har lang erfaring med teikning av alt frå forretning-/kontorbygg, lagerbygningar, fabrikkbygningar, skular, driftsbygningar, kraftstasjonar, dam/inntak, veganlegg, bruer, skredvern til off./privat avlaupsanlegg.
I vårt arbeid brukar vi programma Revit, AutoCad, Gemini terreng og Civil 3D. OSE har eige landmålingsutstyr, og vi kan bistå med innmåling av eksisterande terreng og utstikking av anlegg/bygg.