Detaljplan Massetak Middagshaugen

OSE har utarbeidd detaljplan og driftsplan for masseuttak Middagshaugen ved Almenningsfjellet – aust for Måløy – Kinn kommune

Planen legg til rette for:

  • Uttak av masse, omlag 700 000 m3
  • Deponering av reine massar, omlag 20 000 m3
  • Tryggare avkøyrsle til fylkesvegen

I planen blir sett krav til overvasshandtering, bruken av området og ferdig bruk av området.