Detaljplan rorbuområde Tandstadfjørå

OSE har utarbeidd detaljplan for rorbu i Tandstadfjørå – Sykkylven kommune.

Planen legg til rette for:

  • Rorbu, naust, felles flytebryggje og leikeareal
  • Tilkomstveg og parkering
  • Avkøyrsel til fv 60 i samsvar med vegnormal

Avklaring av naturfare, flodbølgje frå sekundærverknad fjellskred og stormflo.