Endring av reguleringsplanar

OSE utarbeidar mindre endringar av reguleringsplanar.