Oppstart av planarbeid – detaljplan Holan, gbnr. 43/692 m. fl. – Rauma kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8, varslar OSE AS med dette at det vert starta arbeid med privat reguleringsplan for Holan i Isfjorden. Planid: 632005721. Varslingsområdet er vist med stipla strek på kartutsnittet. Idèhus Ålesund står som forslagsstillar og OSE AS står for planarbeidet. Det aktuelle området ligg på gbnr. 43/692 m. fl, […]

Oppstart av planarbeid – privat detaljregulering for Almenningen, gbnr. 352/7 m. fl. næring – Kinn kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8, varslar OSE AS med dette at det vert starta arbeid med privat reguleringsplan for næringsverksemd i Almenningen. Planid: 20210113. Varslingsområdet er vist med stipla strek på kartutsnittet. Nordvestvinduet Eiendom AS står som forslagsstillar og OSE AS står for planarbeidet. Det er varsla utviding av planområdet med ny […]