Detaljplan Dyb panorama – oppstart av planarbeid – Giske kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8, varslar OSE AS med dette at det vert starta arbeid med privat reguleringsplan for bustadar og naust på Juv, Godøya. Planid: 1532 2018016. Varslingsområdet er vist med stipla strek på kartutsnittet. Storhornet AS står som forslagsstillar og OSE AS står for planarbeidet. Det aktuelle området ligg på […]