Landskapsanalyse for nytt næringsbygg i Ålesund kommune

OSE har utarbeidd landskapsanalyse for å avklare tilhøve til kulturminne for nytt næringsbygg – Ålesund kommune.

Vurdering av konsekvensar nytt næringsbygg vil ha for kulturminne og framlegg til avbøtande tiltak for å redusere negativ påverknad av nytt tiltak.