Historia vår

Magnar Ose, som utflytta ørsting, kom seinare tilbake til bygda frå stillinga som kommuneingeniør i Rolvsøy, med ønske om å skape sitt eige levebrød her. Han etablerte kontoret i 1962 og begynte i det små ved å yte rådgivande ingeniørtenester og taksering til både private, offentlege og bedriftskundar.

Ein må byggje på tufta og ikkje i lufta

Sonen, Trond Ose, tok over drifta og etablerte aksjeselskapet `Ose Ingeniørkontor AS` i 1992. I 2010 kom Tor Egil Meland og Jonas Reitan inn som medeigarar saman med Trond Ose. Aukande oppdragsmengder og endringar i lovverket har gitt rom for spesialisering innan dei ulike fagområda for dei tilsette og verksemda, og OSE har ei god og sunn utvikling. Vi er i dag 23 høgt kvalifiserte tilsette, med kontor i Ørsta, Ålesund og Nordfjordeid. 

Visjon og verdiar

Vår visjon er å gi råd som realiserer visjonar. Dette er både ein ambisjon og eit løfte for kundane og samarbeidspartnarane våre. Innanfor satsingsområda våre ligg vi i front med kunnskap som einaste salsvare. Vi skal strekke oss etter måla våre og aktivt legge til rette for at tilsette oppnår utvikling, både fagleg og personleg. 

OSE er ein dyktig rådgivar innan bygg- og anleggsbransjen, som set profesjonaliteten sin i å drive fram prosjekt frå første tanke til du er nøgd! Organisasjonen vår er fokusert på menneske og kunnskap. Frå «teiknebrettet», til sal- og marknad regionen rundt, består OSE av lidenskapelege og dedikerte tilsette som gjer OSE til ein leiande rådgivar i regionen.

 

Våre fire selskapsverdiar følgjer oss kvar vi er og er nerven vår i den daglege operasjonelle drifta. OSE skal vere ein profesjonell, open, imøtekomande og påliteleg arbeidsgivar og tenesteytar. Gjennom mange år har selskapet utvikla eit godt arbeidsmiljø og gode føresetnader for dei tilsette. Vi legg til rette for trygge og gode arbeidsplassar og det heilskaplege resultatet er at vi står saman for eit spennande selskap å arbeide i. Med OSE på laget får kunden prosjektet levert som avtalt! 

PROFESJONELL Med utgangspunkt i vår faglege kunnskap og praktiske ferdigheiter, så vel som personlege eigenskapar, verdiar og haldningar, sikrar vi at du når ditt mål.

OPENFor OSE er det naturleg å dele opparbeidd kunnskap og erfaringar på tvers av seksjonane våre. Å vere open og tydeleg, internt som eksternt, sett vi høgt for OSE si utvikling.

IMØTEKOMANDEMedverknad og samspel i prosessar er viktig for oss. Våre haldningar og tilnærmingar til kundane er å lytte, vise forståing og vere løysingsorientert i alle prosjekt.

PÅLITELEG Frå vi opnar til vi stenger – kvar vyrkedag – heile året, er vår definisjon av påliteleg evna til å yte optimalt over tid. OSE tek utgangspunkt i at verdien er ein fellesnemnar i alle relasjonar, som gir minimering av risiko for tilsette og miljøet. Vi produserer våre tenester med den beste kvalitet og oppnår stor kapasitet i vår produksjon.

Kan vi hjelpe deg med ei oppgåve?