Magnar Ose, som utflytta ørsting, kom seinare tilbake til bygda frå stillinga som kommuneingeniør i Rolvsøy, med ønske om å skape sitt eige levebrød her. Han etablerte kontoret i 1962 og begynte med rådgivande ingeniørtenester og taksering til både private, offentlege og bedriftskundar. Sonen, Trond Ose, tok over drifta og etablerte aksjeselskapet `Ose Ingeniørkontor AS` i 1992.

I 2010 kom Tor Egil Meland og Jonas Reitan inn som medeigarar i selskapet. Aukande oppdragsmengder og endringar i lovverket har gitt rom for spesialisering innan dei ulike fagområda og vi er i dag 21 høgt kvalifiserte tilsette, med kontor i Ørsta, Ålesund og Nordfjordeid. 

 

Ein må byggje på tufta og ikkje i lufta

 

Råd som realiserer visjonar

Vår visjon er å gi råd som realiserer visjonar. Dette er både ein ambisjon og eit løfte for kundane og samarbeidspartnarane våre. Innan våre satsingsområde ligg vi i front med kunnskap som einaste salsvare. Vi skal strekke oss etter måla våre og legge til rette for at tilsette oppnår utvikling, både fagleg og personleg. 

OSE er ein dyktig rådgivar innan bygg- og anleggsbransjen, som set profesjonaliteten sin i å drive fram prosjekt frå første tanke til du er nøgd. Frå «teiknebrettet», til sal- og marknad, består OSE av lidenskapelege og dedikerte tilsette som gjer oss til ein leiande rådgivar i regionen.

Våre fire selskapsverdiar følgjer oss kvar vi er og er nerven vår i den daglege drifta. Gjennom mange år har selskapet utvikla eit godt arbeidsmiljø med trygge og gode arbeidsplassar og det heilskaplege resultatet er at vi står saman for eit spennande selskap å arbeide i. 

PROFESJONELL
Vår faglege kunnskap og praktiske ferdigheiter, så vel som personlege eigenskapar, verdiar og haldningar, sikrar at du når ditt mål.

OPEN
For oss er det naturleg å dele kunnskap og erfaringar. Å vere open og tydeleg, internt som eksternt, set vi høgt i OSE.

IMØTEKOMANDE
Medverknad og samspel i prosessar er viktig for oss. Vi lyttar, viser forståing og er løysingsorientert i alle prosjekt.

PÅLITELEG
Frå vi opnar til vi stenger – kvar vyrkedag – heile året, er vår definisjon av påliteleg evna til å yte optimalt over tid. Vi produserer våre tenester med den beste kvalitet og oppnår stor kapasitet i vår produksjon. Med OSE på laget får du prosjektet levert som avtalt!