OSE AS utarbeidar kommuneplanen sin arealdel for Stranda kommune

OSE, i samarbeid med ART arkitekter og ingeniører AS, vann i vår anbodet om å utarbeide arealdelen til Stranda kommune sin kommuneplan. Kommuneplanen er kommunen sin overordna arealplan og viktigaste styringsverktøy for arealforvaltninga dei neste 10-12 åra.

Samfunnsdelen blei vedteke av kommunestyret i vår, og er saman med vedteke planprogram styrande for arbeidet med arealdelen.

Arbeidet er godt i gang, med forventa oversending av plandokument til kommunen hausten 2019.