Massetak

OSE har kompetanse på utarbeiding av driftsplan med tilhøyrande teikningar for søknad om driftskonsesjon av massetak/steinbrot. OSE utarbeidar driftsplanen i henhold til veilederen frå Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, gjeldande reguleringsplan og i tett samarbeid med tiltakshavar.