Vatn og avlaupsanlegg

OSE har kompetanse til å ta på seg prosjektering av vatn og avlaupsanlegg. Alt frå mindre anlegg til større fellesanlegg. OSE utarbeidar alt frå tilbodsdokument, prisinnhenting samt kontrahering av utførande til detaljering og arbeidsteikningar.
Private avlaupsanlegg (Utsleppsløyve for svart- og/eller gråvatn): Ikkje alle plassar er det moglegheit til å kople seg på eit kommunalt leidningsnett. Då kan OSE bistå med vurderingar, prosjektering og søknad av renseløysing for ditt hus eller din fritidsbustad. OSE er uavhengig og vil velje den renseløysinga som passar best utifrå stedlige forhold og lokale/sentrale lover og forskrifter (Forurensingsforskrifta §12 og VA-miljøblad).