Plan

Overordna plan er strategiske planar som vil gjelde bestemte område (areal), tema eller verksemdsområde.

Reguleringsplanar er plankart med føresegner som syner bruk, vern og utforming av areal og fysisk omgjevnad.

Les ytterligare om overordna plan og reguleringsplan i undermenyen.