Plan og arkitektur

OSE fokuserer på å skape verdiar for kundane våre og bidra til positiv samfunnsutvikling. Dette gjer vi med personleg engasjement, kunnskap, kreativitet og fagkompetanse for å oppnå dei beste løysingane i kvart prosjekt.

Planlegging er å utarbeide planar med tanke på gjennomføring og handlar om både prosess og kva ein ønskjer å oppnå. Vi deler planlegging i to område; samfunnsplanlegging og arealplanlegging.

Samfunnsplanlegging brukast ofte om heilskapleg sektorovergripane planlegging av samfunnsutviklinga. Arealplanlegging er kontroll med og styring av arealbruken, med blant anna lokalisering av funksjonar, utnytting av areal og rammer for utbygging.

Planlegging gjeld også formgiving av det fysiske utemiljøet og teknisk infrastruktur i vid forstand.