Medverknad og prosessleiing

Krav til medverknad i planprosessar er forankra i Plan- og bygningslova. Vår erfaring er at medverknadsmøte tidleg i planprosessen er viktig og gir eit betre utgangspunkt for planarbeidet, då dei bidreg til å få fram problemstillingar som må adresserast i planen. I tillegg kan dei skape ro, fordi ein får avklart spørsmål og synspunkt som kan vere potensielle støyfaktorar i arbeidet.

Gode medverknadsprosessar

OSE ønskjer best moglege medverknadsprosessar. Det legg grunnlaget for at flest mogleg får eigarskap til vedtekne planar og at planane blir realisert. Dette vil vere viktig både for samfunnsdelen, kommuneplanen sin arealdel, kommunedelplanar som skal gjelde for delar av kommunen, og temaplanar.

Vi legg vekt på å planlegge medverknadsmøte saman med oppdragsgivar. Prosessleiaren si oppgåve er å skape rom for dialog og bidra til at deltakarane i medverknadsmøte er aktive i møtet.