Forprosjektering

Kvalitetssikring av valde løysingar for veg og VAO (vatn, avløp og overvatn) på eit overordna nivå i samband med regulering. Det blir vurdert om tiltak kan gjennomførast i høve stigning, fall, skjering/fylling, bandlegging av areal og tilpassing til terreng, visualisert med vertikal-, horisontal- og tverrprofil av tiltaket.