Masseuttak

OSE har kompetanse på utarbeiding av driftsplan med tilhøyrande teikningar for søknad om driftskonsesjon av masseuttak/steinbrot.

Vi utarbeider driftsplanen i samsvar med rettleiaren frå Direktoratet for mineralforvaltning (dirmin.no) med Bergmesteren for Svalbard, gjeldande reguleringsplan og i tett samarbeid med tiltakshavar.