Situasjonsplan

Situasjonsplan skal utarbeidast av tiltakshavar/søkar og skal syne heile tiltaket nøyaktig innteikna, med utvendige mål og avstandar, med krav knytt til arealplanar, infrastruktur og relevante reglar gitt i lov og forskrift. Følgjande opplysningar må vere med (ikkje uttømmande):

 • Nabogrenser
 • Nærliggande bygg
 • Senterline veg
 • Tilkomst til eigedomen
 • Frisiktliner avkøyrsler offentleg veg
 • Høgspentliner
 • Tilknytingspunkt offentleg leidningsnett
 • Arealbruk for parkering og opphaldsareal ute
 • Takflate
 • Fasadeliv
 • Møneretning