Reguleringsplan for Lunden i Eid vedtatt

OSE har i samarbeid med WSP Norge AS utarbeidd detaljreguleringsplan for bustadområde i Lunden,Eid kommune. Tiltakshaver er Din Bustad Eigedom AS.

Planen, som var godkjent av Eid kommunestyre 6. september, legg til rette for bygging av tre bustadblokker med til saman 60 bueiningar. Prosjektet er i tråd med kommunen sine mål om fortetting av sentrum og auka bustadbygging i gang-/sykkelavstand til skular, servicetilbod og arbeidsplassar.

Godkjent reguleringsplan legg til rette for høg utnytting, og slik kan det bli sjåande ut. Illustrasjon av arkitekt Todd Saunders

For meir informasjon om reguleringsplanen vises det til Eid kommunes saksutgreeing KS-sak 107/18.