Er du vår nye kollega?

Med bakgrunn i aukande oppdragsmengd og god utvikling i selskapet, lyser vi ut tre nye stillingar til våre kontor i Ørsta og Ålesund. Søknadsfrist er tysdag 25. januar 2022.

Oppstart av planarbeid – detaljplan Marken Marina, gbnr. 26/245 m. fl. – Herøy kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8, varslar OSE AS med dette at det vert starta arbeid med privat reguleringsplan for fritidsbygg/småbåthamn på Leinestranda. Planid: 202106. Varslingsområdet er vist med stipla strek på kartutsnittet. Marken Marina står som forslagsstillar og OSE AS står for planarbeidet. Det aktuelle området ligg på gbnr. 26/245 m. fl, […]