Takst

Kompetanse, erfaring og habilitet er viktige eigenskapar for takstmenn. Formell fagutdanning, etterutdanning og sertifisering gir høg grad av kompetanse. Våre takstmenn har sivilingeniør-, ingeniør-, sivilagronom-, jordskiftekandidat-, teknikar- og byggmeisterutdanning, og er sertifisert av Norsk takst. Vi gir deg ei trygg vurdering av verdiane dine innan fast eigedom.

Taksering av fast eigedom handlar om verdsetting av mellom anna tomter, bygningar og opparbeidde anlegg i samband med kjøp og sal, finansiering, tilstands- og skadevurdering.

Vi utfører alle typar verdivurderingar og takseringstenester i heile Møre og Romsdal og Nordfjord. Vi dekker følgjande områder: Ørsta, Volda, Ålesund, Ulstein, Hareid, Herøy, Sande, Vanylven, Stranda, Nordfjord, Stryn, Sandane, Jølster, Svelgen og Måløy.

I tillegg til vår kompetanse, samarbeider vi nært med våre kollegaer med kompetanse og erfaring på arealplanlegging, byggesak, prosjektering, byggteknikk og prosjektstyring

Våre tenester

Verdi- og lånetakst er to takstar i eitt dokument som angir følgande verdiar på eigedomen:

  • Pårekna marknadsverdi (verditakst)
  • Overslag over verdien (lånetakst).

Ved ein verditakst utarbeider vi ein rapport etter befaring og oppmåling av bustaden din. Forhold som blir vurdert er mellom anna plassering, utsikt, solforhold, kommunikasjon og avstand til butikk og barneskule. Har du behov for meir grundige undersøkingar, anbefaler vi tilstandsrapport.

Ein tilstandsrapport skildrar kva stand bustaden din er i og avdekker eventuelle skader eller avvik. Takstmann gjer ei vurdering av bustaden utifrå kva ein kan forvente av bygningar på same alder og type. I vurderinga tek ein høgde for korleis det var vanleg å bygge og kva reglar som var gjeldande då bygget blei oppført.

Tilstandsrapporten skildrar bygningsdelar og rom etter krav i forskrifta om tilstandsrapport, men nokre unntak. Tilleggsbygg, som til dømes garasje eller andre frittståande bygningar, støttemurar, etasjeskilje og utvendige trapper, er ikkje med i minimumskravet til tilstandsrapporten.

Næringstakst følger same prinsipp som ein verditakst, men vurderingane av bygget baserer seg på grunnlag av teikningar og teknisk beskrivelse. Det vil mellom anna seie kontantstrømanalyse, liknande salsverdiar, avkastningskrav, tekniske verdiar, leigekontraktar og marknadsleige.

Vi utarbeider ein rapport med vurderingar av områdets generelle leigenivå for næringsbygg, byggets kvalitet og plassering.

Taksering av eigedomar med jord-, skog-, utmarksareal, jakt- og fallrettar, inneber å sette verdi på eigedomen i samband med til dømes eigarskifte, generasjonsskifte, sal, kjøp, finansiering, skifte, odelsskjønn og ekspropriasjon.

OSE har sertifiserte landbrukstakstmenn med agronom-, sivilingeniør-, sivilagronom-, jordskifte-, ingeniør-, agronom-, jord -og skogutdanning og praksis.

Reklamasjonsrapport er i prinsippet det same som ein tilstandsrapport, men her gir vi ei vurdering av eit påklaga tilfelle når ein eigedom har skifta eigar.

I ein reklamasjonssak gjer vi ei befaring på staden og vurderer i tillegg tilgjengeleg teknisk dokumentasjon. Juridiske sider av saken blir ikkje vurdert. Økonomiske konsekvensar blir rekna ut i frå kostnadar ved utbetring av referansenivået, dersom eit negativt avvik blir påvist.

Ein uavhengig kontroll skal sjå til at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeida, og at prosjektering og utføringa er i samsvar med gjeldande regelverk.

Føremålet med reglane er å bidra til at det vert bygd med rett kvalitet og å redusere byggefeil. Kontrollen er innført på områder som har betydning for liv, helse og tryggleik og der konsekvensane av feil er alvorlege.

OSE kan gjennomføre uavhengig kontroll for alle fag og legge til rette for ei god gjennomføring av kontrollen.

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved søknadspliktig bygging av nye våtrom i bustad og søknadspliktig rehabilitering/ombygging. Same kontroll gjeld også for fritidsbustad som har meir enn éi bueining. 

Når ein eigedom får skade, er det viktig å sikre eit profesjonelt grunnlag for erstatninga. Innan skadetaksering møter ein gjerne kundar i situasjonar der sterke følelsar er i sving og det kan vere snakk om tap av store verdiar. Då er det viktig med ein uavhengig tredjepart, slik at den skadelidte får rett oppgjer og reparasjon.

Det er ofte forsikringsselskapet som er i dialog med takstmann for å hente ut eit fagleg grunnlag for seinare erstatningsutmåling.

Skadeskjønn

Det er vanleg å nytte skadeskjønn som oppgjersform ved større skadar. Då har skadelidte og forsikringsselskapet kvar sin takstingeniør, som blir enige om erstatninga med bindande verknad.

Naturskade er til dømes skadar som følge av skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Ei rekke takstingeniørar i Norsk takst inngår i beredskapen ved slike skader, etter godkjenning av Norsk Naturskadepool.

OSE AS er medlem av Norsk takst og anbefalt av Meglerportalen.no

Norsk takst - Medlem av

Prisliste

Takstoppdrag
inkl. mva.
Verdivurdering og verdi- og lånetakst
Verdivurdering bolig / leilegheit
Verdi/lånetakst: leilegheit, eigarseksjon / burettslag
Verdi/lånetakst: 2/4m-bolig, rekkehusleilegheit og liten bolig under 200 m2 + garasje
5. 000
7. 000
8. 500
Tilstandsrapport inkl. verdi
Tilstandsrapport leilegheiter 0-150 m2 utan garasje/carport
Tilstandsrapport liten enebolig 0-150 m2 og 2m-bolig/rekkehus under 150 m2
Tilstandsrapport liten enebolig 150-250 m2
Tilstandsrapport stor enebolig over 250 m2 m/ maks 3 stk. våtrom
11. 600
15. 300
17. 400
20. 400
Næringstakst
Pris på førespurnad
Landbrukstakst
Landbrukstakst normal og tilstandsrappport våningshus 150-250 m2
33. 400
Tillegg tilstandsrapport og verditakst
Systemkostnad / klikkavgift (tillegg på alle takstoppdrag)
Systemkostnad spesialoppdrag
Tillegg, meirarbeid med bolig eldre enn 1997
Tillegg for ekstra våtrom utover 3 stk, pris pr stk.
Tillegg for tilleggsbygg, garasje, carport etc., enkel skildring
Tillegg for tilstandsrapport ekstra bueining
500
688
1. 650
1. 650
1. 650
1. 650
Tillegg reise
Tillegg for bilreise Herøy, Hareid og Ulstein
Tillegg for bilreise Sande, utan ferge
Tillegg for bilreise Vanylven og Fjord, utan ferge
Tillegg for bilreise sone 1: Ørsta / Volda, eventuell fergekostnad kjem i tillegg
Tillegg for bilreise utover 10 km frå Ørsta / Volda sentrum
500
625
850
100
sats pr. km