Taksering av fast eigedom handlar om verdsetting av mellom anna tomter, bygningar og opparbeida anlegg i samband med kjøp og sal, finansiering, tilstands- og skadevurdering.

Vi dekker alle område innanfor bustad, næring og landbruk og utfører alle typar verdivurderingar og taksering innan verdi- og lånetaksering, tilstandsvurdering, reklamasjonsvurdering, skadetaksering, naturskadetaksering, skadeskjønn, byggelånskontroll og uavhengig kontroll (UK).

Kompetanse, erfaring og habilitet er viktige eigenskapar for takstmenn. Formell fagutdanning, kontinuerlig etterutdanning og sertifisering gir høg grad av kompetanse. Våre takstmenn har sivilingeniør-, ingeniør-, sivilagronom-, jordskiftekandidat-, teknikar- og byggmeister-utdanning, og er sertifisert av Norsk takst. Dette gir kundane våre ei trygg vurdering av verdiane innan fast eigedom.

I tillegg til vår kompetanse om taksering, samarbeider vi nært med våre kollegaer som har kompetanse og erfaring på arealplanlegging, byggteknikk og prosjektstyring

Landbrukstakst

Taksering av eigedomar med jord-, skog-, utmarksareal, jakt- og fallrettar, inneber å setje verdi på eigedomen i samband med til dømes eigarskifte, generasjonsskifte, sal, kjøp, finansiering, skifte, odelsskjønn og ekspropriasjon.

Med fagleg tyngde, erfaring, kompetanse, habilitet og lokalkunnskap gir vi deg som kunde ei trygg vurdering av verdiane på din eigedom. OSE har sertifiserte landbrukstakstmenn (Norsk takst) som kjenner gjeldande lover og reglar. Dei samarbeider tett med våre andre tilsette, som har kompetanse innan fagfelt som byggteknikk, planlegging, prosjektering, jordfag, taksering, byggesak og  prosjektstyring.

Våre landbrukstakstmenn har agronom-, sivilingeniør-, sivilagronom-, jordskifte-, ingeniør-, agronom-, jord -og skogutdanning og praksis.

Takseringstenester blir fakturert til aktuell timepris etter medgått tid eller fastpris for spesielle oppdrag. Generell timesats er kr 1.140,- eks. mva.