Landbrukstakst

Taksering av eigedomar med jord-, skog-, utmarksareal, jakt- og fallrettar, inneber å sette verdi på eigedomen i samband med til dømes eigarskifte, generasjonsskifte, sal, kjøp, finansiering, skifte, odelsskjønn og ekspropriasjon.

OSE har sertifiserte landbrukstakstmenn med agronom-, sivilingeniør-, sivilagronom-, jordskifte-, ingeniør-, agronom-, jord -og skogutdanning og praksis.