Tilbygg Hotel Brosundet, Ålesund

Da Hotel Brosundet i Ålesund bygde om storkjøkenet og restaurant Maki, ny toalettsone og ikkje minst nytt tilbygg mellom eksisterande verna bygningar, var OSE ansvarleg søkar for prosjektet og hadde regulering, kalkyler, RIB, RIBr, RIByfy og byggeleiing. Det nye tilbygget inneheld konferansesal, kjølerom, areal til varelevering, bossrom og løfteplattformer.